Nolby Begravningsplatsen ~ Skogskyrkogård i Alingsås

nolby nolby


Skogskyrkogården


Sidans innehåll:

 • Ett bildspel...
 • Ett Fotoalbum...
 • Nolby Begravningsplatsen ~ Skogskyrkogård i Alingsås
 • Några Fakta om Nolby Begravningsplatsen ~ Skogskyrkogård i Alingsås
 • Korset
 • Arkitekt Åke Porne
 • Google Maps visar dig till Nolby Begravningsplatsen ~ Skogskyrkogård i Alingsås
 • Nolby Begravningsplatsen ~ Skogskyrkogård i Alingsåsen @ Platsr.se / Platser @ RAA.se • Nolby Begravningsplatsen ~ 1 Slingrig Skogskyrkogård i Alingsås

  Det första som möter mej vid ankomsten till Nolby Begravningsplats är en enorm öppen gräsyta framför Ljusets kapell, samt skyltar med förbud. Den lilla vägen på vänster sida leder mej in i skogen ock upp på berget. Det är slingriga vägar som tar mej genom ock mellan gravkvarteren. De nya delarna slingrar sej än mer mellan grönskande mångfald ock porlande vatten. Även gravvårdarna uppvisar en mångfald i typ, men gestaltningen upplever jag ändå som enhetligt underordnad grönskan där t o m soptunnorna håller en låg profil. Det är relativt få gravvårdar med kors på Nolby Begravningsplats, men fåglar finnes i mängd - både levande ock skapade av människohand. Handikappsparkeringar finnes många runt om på Begravningsplatsen, men vad jag kunde finna endast 1 toalett belägen inne i kapellet som för övrigt var stängt vid besöket en lördag eftermiddag i början av juli 2018. Nämnas bör även att Nolby Begravningsplats är en lugn ock rofylld plats, trots att Västra Stambanan löper i sydväst - järnvägen är “nedsprängd” i en ravinliknande gata som gör att inget oljud stör friden. Nolby Begravningsplats är en något större Skogskyrkogård med stark skogskänsla som är väl värt ett besök.

  Följ länken för att ta del av vad Landskapsarkitekt Maria Westerdahl skriver om Skogskyrkogårdar

  Några Fakta om Nolby Begravningsplatsen ~ Skogskyrkogård i Alingsås • från Svenska Kyrkan Alingsås:
  Detta är den arealmässigt största kyrkogården med en modern utformning och skogskaraktär där mark och natur följer skogens tecken. Begravningsplatsen är kuperad och ligger på en bergssluttning. Här finns en del vattenanläggningar och fria gräsytor.
  Här finns även det vackra Ljusets kapell som är avsett att användas av alla trosinriktningar och till borgerliga begravningar. Kapellet är nyligen ombyggt och utbyggt vilket innebär en högre kapacitet så att fler personer kan besöka denna vackra byggnad. På Nolby begravningsplats ligger även vårt nyrenoverade krematorium.

  Ljusets kapell är Alingsås pastorats begravningskapell. Kapellet uppfördes 1961. Detta kapell är avsett att användas av alla trosinriktningar samt borgerliga begravningsceremonier.
  Kapellet består av en kvadratisk ceremonisal som får allt sitt ljus från takets lanternin. Lanterninen är helt glasad med bågar av silverfärgat stål. De långsmala rutorna av abstrakta glasmosaiker är komponerade av Håkan Sundström och utförda av Hasse Kuhn vid AB O Nyberg, Stockholm. De färgade glasen sitter i blyspröjsar. Det rektangulära förrummet utgörs av en inglasad del av exteriörens pelargång, tillkommen 1981. Längs långsidorna står bänkar, bord och stolar samt ett par kapphängare. I förrummet finns även en handikapptoalett. Kapellet renoverades och byggdes till år 2008. I samband med detta så förlängdes lokalen och altaret samt avskedsplatsen fick en bättre inramning.
  Under 2017 renoverades det gamla klocktornet och taket byttes ut mot ett konstverk i glas föreställande en duva som flyger upp mot skyn i glas. Konstverket är tillverkat av lokala företagare. Interiören i ceremonilokalen består av 110 vitpigmenterade stolar kopplade i en bågform mot altaret. Det finns en digital orgel, digitalt piano samt högklassig ljudanläggning. Det finns också en projektor som kan användas för bildvisning.
  Innanför ceremonilokalen finns ett mindre avskedsrum som kan användas för det lilla sällskapet. I Ljusets kapell finns även kontor, bisättningslokal, urnrum samt krematorium.

  I april 2016 påbörjades utökning av Nolby Begravningsplats, projekterad av Landskapsgruppen. • från BebyggelseRegistret / Riksantikvarieämbetet fortsätter:
  KYRKOMILJÖN - Nolby kyrkogård ligger i den nordöstra änden av Alingsås med Brogårdens hyreshuslängor i väster, järnvägen Västra Stambanan i söder och kraftig bergsrygg med lövskogsparti i norr.

  KYRKOANLÄGGNINGEN - Kyrkogården har till sin norra del karaktär av skogskyrkogård med kuperad terräng, slingrande grusgångar, damm, minneslund och klockstapel. I söder ligger gravkapell och krematorium samt personalbyggnad samt förrådsbyggnader i postmodern stil. Väster om kapellet är en öppen gräsyta som begränsas av en mur.

  KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING - Det modernistiska gravkapellet från 1961 är sammanbyggt med ett krematorium i vinkel åt söder. Det förra markerar sig genom sin kvadratiska plan och det glasade tälttak som reser sig från dess mitt. Fasaderna utgörs av vitslammade tegelmurar respektive vit fasadsten. Byggnadskropparna täcks till stor del av flacka pulpettak med formgivna hängrännor och stuprör av koppar. En pergola av omålad strukturerad betong ansluter till kapellet och förstärker anläggningens asymmetri. Pergolan blev delvis inglasad 1981, vilket förtagit något av den modernistiska karaktären. I änden av pergolan står en klockstapel i form av två omålade betongskivor, vilka kontrasterar mot anläggningens markbundna karaktär. Den enkla ceremonisalen domineras av sin enda ljuskälla, tälttaket med dess abstrakta glasmosaiker, komponerade av Håkan Sundström. Detta bärs av fyra betongpelare. Väggar och altare är av vitslammat tegel. I nordväggen är dekorativa genombrytningar till ett vidbyggt förråd. Golvet är belagt med kalkstensplattor, vilka tillsammans med den tunga kopparklädda porten står för en påtaglig kontrastverkan. Inredningen är spartansk med kopplade stolar.
  ATT SÄRSKILT TÄNKA PÅ i förvaltning och användning av kyrkan och kyrkomiljön:
  - Kapellet är en representant för funktionalismens gravkapell med sammanbyggd krematoriefunktion.
  - Exteriörens materialbehandling med pergola och klockstapel av omålad betong.
  - Tälttakets glasmosaiker.
  - Kyrkogårdens karaktär av skogskyrkogård.

  NOLBY 37:8 NOLBY GRAVKAPELL
  Det kombinerade gravkapellet och krematoriet ligger i kyrkogårdens södra hälft. Väster om kapellet är en stor gräsplan med ett järnkors i sin östra del. Planen avslutas i väster av en rak, låg betongmur, klädd med granitplattor och på krönet av grästorv. I varje ände av muren finns en öppning som kantas av grindstolpar i samma utförande. Från dessa leder asfalterade vägar fram till kapellet. Direkt nordost om kapellet är en parkering. Söder om gräsplanen är en mindre kulle med vegetation. På denna ligger en förrådslänga och på dess östra sida ett kombinerat förråd och verkstad i två längor samt en personalbyggnad i vinkel mot dessa. Sistnämnda länkas samman av ett högt trästaket med grind. Mot järnvägen, vilken ligger lägre än kyrkogården, löper ett enkelt gallerstaket. Kyrkogårdens norra hälft har karaktär av skogskyrkogård. Terrängen är bergig och beväxt med främst tallar, unga björkar och buskar. Genom området löper slingrande grusgångar. Gravarna ligger oregelbundet placerade och utmärks av små gravstenar. I områdets östra del finns en damm med en anlagd bäck som rinner ned från bergsryggen i nordväst. Bäckfåran kantas av rhododendronbuskar. Vid bäckens övre lopp ligger en minneslund med ett stort träkors. En klockstapel är rest på backen närmast kapellet. Många bänkar är utplacerade i terrängen. Mot norr begränsas kyrkogården av ett trästaket, vilket har en öppning öster om ovannämnda bergsrygg.

  EKONOMIBYGGNADER - ALINGSÅS NOLBY 37:8 - husnr 6 - Nybyggnadsår 1975 - 2004 - Personalbyggnad, förråd och verkstad utgörs av tre postmoderna längor. De har regelstommar som vilar på betongsocklar och är klädda med rödfärgad lockpanel samt grå foder. Personalbyggnaden har en grå veranda på sin norra gavel och fönsterrader med spröjsade bågar. Byggnaderna har sadeltak med täckning av tvåkupiga lertegel (alt. Korr. plåt).

  KLOCKSTAPEL - ALINGSÅS NOLBY 37:8 - husnr 9003 - Nybyggnadsår 1994
  Klockstapeln utgörs av fyra stolpar av fyrkantsvirke som stöttas av åtta strävor. Dessa är förankrade i en betongsockel och bär ett tälttak, klätt med skiffer. I stapeln hänger en klocka med elektrisk ringning. Klockan är gjuten 1776 av Nils Billsten i Skara och hängde till 1937 i Alingsås stadskyrka då den togs ur bruk och 1965 flyttades till Nolby gravkapells klockstapel där den hängde till 1994. Ovan och nedan klockan sitter träreglar mellan stolparna. Allt virke är tjärat.


 • ock från Tusenårigt arv - Skara stifts kyrkor ~ s. 103 av Robin Gullbrandsson:
  1961 uppfördes kapellkrematoriet Nolby i Alingsås efter Pornes ritningar. Även här rör det sig om souterrängläge i anslutning till skogskyrkogård, vitslammade tegelmurar och pelargångar. Sistnämnda är liksom klockstapeln i tidstypiskt omålad betong med brädstruktur. Kapellets byggnadskropp markeras av ett helt glasat tälttak med mosaiker av Håkan Sundström, i kontrast mot de i övrigt strikt horisontala volymerna. Att en del av pelargången sedan 2007 är inglasad minskar det ursprungliga modernistiskt strama intrycket.
 • Korset ~ Sakralt Smide av Peter Peterson, Alingsås


  från SmeBoa.se:
  Peter Peterson utbildade sig på Stenebyskolan i Dals-Långed, Dalsland under åren 1968-1972.
  Han avlade mästarprov 1978 i både konstsmide och kopparslageri.
  Peter har arbetat som smed hela tiden efter sin utbildning.
  Nolhaga smedja köptes in 1983 efter att ha haft smedja inne i centrala Alingsås under cirka tio år.
  Nolhaga smedja i Alingsås har sina anor från mitten av 1800-talet. Byggnaden är Q-märkt.
  Här jobbar konstsmides- och kopparslagarmästare Peter Peterson i smedjan sedan 1983 med bruksföremål och konstnärliga arbeten samt bronsgjutning.

  Foto av Korset (se även längst ner på sidan)  Arkitekt Åke Porne


  från Wikipedia:
  Gustaf Åke Porne, född 16 juli 1905 i Adolf Fredriks församling, Stockholm, död 18 januari 2007 i Oscars församling, Stockholm, var en svensk arkitekt.
  Biografi
  Porne studerade vid Tekniska skolan 1924–1925 och vid Kungliga Tekniska Högskolan 1927–1932. Han gick därutöver i Filip Månssons målarskola.
  Han var anställd hos Gunnar Asplund 1932–1936 och hos Georg Scherman 1936–1938. Från 1938 drev han egen verksamhet och parallellt med denna arbetade han på länsarkitektkontoret i Stockholms län 1941–1942, vid Statens byggnadslånebyrå 1943–1944 och vid Kungliga Fortifikationsförvaltningen 1944.
  Han har ritat en mängd begravningskapell och krematorier i Sverige och ledde restaureringen av Uppsala domkyrka 1963–1977.

  Mer om Arkitekten på:
 • KulturNav.org
 • RiksArkivet.se
 • Några citat om Skogskyrkogården ur Den svenska skogskyrkogården - en bild från norr till söder / Stad & Land nr 136 / Maria Westerdahl

  nolby
  ✞ - Nolby Begravningsplatsen ~ Skogskyrkogård i Alingsås (bild 3)
  photo af Lennarrrt.xyz

  ~

  Skogskyrkogardar  Skogskyrkogardar

  created by: MrZ @ Mellyrn.se


   
    Z