Kungälv Skogskyrkogård

kungalv kungalv


Skogskyrkogården


Sidans innehåll:

 • Ett bildspel...
 • Ett Fotoalbum...
 • Östra Kyrkogården → Skogskyrkogården Kungälv
 • Några Fakta om Kungälvs Skogskyrkogård
 • Svenska kyrkan Kungälv-Ytterby församling ~ Kungälvs Skogskyrkogård
 • Kungälvs kyrkor af Karin Aasma från 1969 ~ Samla - RiksAntikvarieÄmbetet
 • Bergsalen
 • Biskop Bo Giertz
 • BronsSkulptur af Thina Segerström
 • Google Maps visar dig till Kungälv Skogskyrkogård
 • Kungälv Skogskyrkogården @ Platsr.se • Östra Kyrkogården → Skogskyrkogården Kungälv ~ Den undangömda Skogskyrkogården


  När Östra Kyrkogården i Kungälv skulle byggas valdes en naturskön plats uppe på Fontinberget, en något undangömd plats. 1964 utökas giftegården ock byter namn till Skogskyrkogården. Nu är det inte bara platsen som är något undangömd. I det kulturarvsrika Kongahälla verkar beslut fattade om Skogskyrkogårdens tillblivelse, ock uppgifter om de verksamma i detta arbete undangömts i någon mapp i ett mörkt arkiv långt ner i en källare utan namn. Svenska Skogskyrkogårdar har inte lyckts finna så mycket fakta på internet i detta ämne. Kan dock varmt rekommendera denna moderna, vackra ock rogivande griftegård. Den är väl värt ett besök.

  Följ länken för att ta del av vad Landskapsarkitekt Maria Westerdahl skriver om Skogskyrkogårdar

  kungalv
  Kungälv Skogskyrkogård, vy från motionsspåret
  Några Fakta om Kungälvs Skogskyrkogård • Utvidgningen av Västra kyrkogården i Kungälv blev aldrig verklighet. I stället bestämde kyrkorådet 1913 att en ny kyrkogård skulle byggas, och en plats i Fontin utsågs. Stadsfullmäktige beslöt 1916 utan meningsskiljaktighet att upplåta det föreslagna området till kyrkogård, om det visade sig lämpligt för ändamålet. Redan samma år började arbetena på den nya kyrkogården och pågick fram till 1918. Den nya begravningsplatsen kallades då Östra kyrkogården. Redan 1917 såldes de första gravplatserna på den nya kyrkogården, även om de flesta till en början fick sin sista vila på de äldre kyrkogårdarna. Den förste som begravdes på den s.k. Östra kyrkogården var “Karl i Hagen” som bodde just där Östra gatan och Mariebergsliden delar sig. Han ägde den då mycket stora tomten, som är belägen på höger sida gatan.
  19 april 1964 inviger Biskop Bo Giertz, den nu utvidgade Östra Kyrkogården, som iockmed detta byter namn till Skogskyrkogården. Det är på den vackra Skogskyrkogården, Kungälvs största och nyaste begravningsplatsen, uppe på Fontinberget, intill motionspår och skogsstigar, som avlidna i Kungälv numera finner sin sista vila.


 • från Kungälvs kyrkor af Karin Aasma (sid 21 -22):
  Fontins nya kyrkogård
  Stadens yngsta och största kyrkogård, även kallad Östra begravningsplatsen, är anlagd 1916 - 1918 i Fontinskogen på berget med samma namn. Kyrkogården, som omfattar ett vidsträckt område, ligger synnerligen vackert på den skogbevuxna svagt sluttande bergsplatån. Mot väster och mot norr är kyrkogården omgärdad av kallmur av tuktade stenblock. Mot söder avgränsad av en skogbevuxen klippa. Ingen inhägnad åt öster. Ingångarna är tre, en mot väster och två mot norr, försedda med järngrindar mellan granitstolpar. Längs muren på kyrkogårdens äldre del är granar planterade, medan trädbeståndet för övrigt består av naturskog. Invid klippan i kyrkogårdens södra del står en brunmålad klockstapel av klockbockstyp, uppförd 1957. Kyrkogården utvidgades åt öster l962 - 1964. I den nya delen iordningställdes en ceremoniplats med högt träkors, bänkar och katafalk av sandsten. Ritningar och förslag till utvidgningen har utförts av arkitekt J Samuelsson och trädgårdsarkitekt Lars Barnö.

 • från Kungälvs Kommun, Kommunstyrelsens protokoll 2015-02-18, Beslut om Muslimsk del (sid 35, PDF):
  § 53/2015 Svar på motion om upprättande av begravningsplats för avlidna med muslimsk trosinriktning (Dnr KS2014/1498) Thomas Alpner (M) har inkommit med en motion om att upprätta en begravningsplats för avlidna med muslimsk trosinriktning. Motionären föreslår att kommunen skyndsamt och i dialog med huvudmannen för begravningar och de muslimska trossamfundens företrädare arbetar för att en begravningsplats som tillgodoser de eventuella behov som finns, upprättas inom kommunen. Församlingarna inom Svenska kyrkan är huvudmän för de allmänna begravningsplatserna och ansvarar bland annat för, att det finns begravningsplatser för dem som inte tillhör något kristet samfund. Frågan om begravningsplats för avlidna med muslimsk trosinriktning har diskuterats i några av pastoraten i Kungälv och har också lyfts av begravningsombudet. I dagsläget har man gjort bedömningen att behovet inte är så stort. I samband med en eventuell utvidgning av Skogskyrkogården kommer behovet av en muslimsk begravningsplats beaktas. Motionen föreslås bifallas. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Svar på motion om upprättande av begravningsplats för avlidna med muslimsk trosinriktning 2014-12-02 Bilaga Protokollsutdrag 2014-12-02 Bilaga motion.pdf 2014-12-02 Protokollsutdrag - Motion om upprättande av begravningsplats för avlidna med muslimsk trosinriktning - Kommunstyrelsen 2014-12-19 Protokollsutdrag - Motion om upprättande av begravningsplats för avlidna med muslimsk trosinriktning - Samhällsbyggnadsutskottet 2015-02-03 Förslag till kommunfullmäktige 1. Motionen bifalles. 2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i dialog med huvudmannen för och de muslimska trossamfundens företrädare arbeta för att en begravningsplats som tillgodoser de eventuella behov som finns, upprättas inom kommunen.
  Expedieras till: Thomas Alpner (M) För kännedom till: Begravningsombud Ulla Arnholm (FP), Kommunledningssektorn/Marie Flodin

 • Kyrkoförvaltningen i Kungälv har avtal med Kvibergs krematorium i Göteborg. Kremering sker inom några dagar efter begravningen. Läs mer om Kvibergs krematorium.


 • Bergsalen


  kungalv
  Svenska Kyrkan Kungälv om Bergsalen:
  Bergsalen är en ceremonilokal för begravningar och ligger vid Skogskyrkogården i Kungälv. Namnet kommer från dess utformning med en bergvägg som går in i rummet. Bergsalen invigdes år 2000 och används både till kyrkliga och borgerliga begravningar. Eftersom det är kyrkogårdsförvaltningen som ansvarar för lokalen upplåts den endast för begravningsbokningar och inte för t ex dop. Antal sittplatser är 60. Bergsalen med bisättningslokal är tillbyggd 2014. Arkitekter: ArkitektTriangeln AB & MARELD Landskapsarkitekter. 2010 projekterade ByggKonsult Sölve Johansson AB murrestaurering.
  Biskop Bo Giertz

  kungalv ~ kungalv

 • Wikipedia


 • Bo Giertz, född 31 augusti 1905 i Räpplinge på Öland, död 12 juli 1998 i Djursholm, var en svensk präst i Svenska kyrkan, Biskop Göteborgs Stift 1949-1970 ock författare. Han räknas som en av 1900-talets viktigaste kristna ledare i Sverige.


 • Synaxarium från Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby:
  När Bo Giertz i sin fars fotspår började studera medicin vid Uppsala universitet betraktade han sig själv som ateist. Efter en tid avbröt han sina medicinska studier och övergick till latin, grekiska och antikens historia. Men så inträffade en avgörande händelse i hans liv: efter att 1925 ha lyssnat till ett föredrag av lekmannapredikanten Natanael Beskow beslöt han sig för att överlämna sitt liv åt Jesus och bli kristen. Snart klarnade även kallelsen och han började studera till präst. Bo Giertz skulle bli en av 1900-talets mest framstående kristna ledare i Sverige och även nå internationell ryktbarhet som luthersk teolog och författare. Sin första komministertjänst fick Giertz i Torpa i Östergötland 1939, där han framträdde som en högkyrkligt profilerad präst. Bo Giertz var en väckelsepräst med ett brinnande hjärta för mission och kyrkans förnyelse. Han förespråkade söndaglig mässa och inspirerade prästerna till ett fördjupat böneliv med hjälp av tidegärden. Under de tio åren som präst i Torpa skrev han flera av sina böcker, till de mer kända hör den kyrkohistoriska romanen Stengrunden som även filmatiserats. I prästgården inhystes under Andra världskriget flyktingar från den danska motståndsrörelsen. År 1949 utnämndes Bo Giertz till biskop i Göteborgs stift, ett uppdrag han hade fram till sin pensionering 1970. Som biskop emeritus genomförde han en fullständig nyöversättning av Nya testamentet. Den blev klar 1981 och anses av många kunna mäta sig med den officiella översättningen NT 81, som blev färdig samma år. Bo Giertz dog den 12 juli 1998 i en ålder av 93 år.
 • BronsSkulptur af Thina Segerström

  kungalv ~ kungalv
  Brons Skulptur af Thina Segerström avtäckt 28 augusti 1999

  Några citat om Skogskyrkogården ur Den svenska skogskyrkogården - en bild från norr till söder / Stad & Land nr 136 / Maria Westerdahl

  kungalv
  ✞ - Kungälv Skogskyrkogård
  photo af Lennarrrt.xyz

  ~

  Skogskyrkogardar  Skogskyrkogardar

  created by: MrZ @ Mellyrn.se


   
    Z